Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin
Systemy płatności
 • Przelewy24
Kontakt
 • Doradztwo i Zarządzanie Rafał Szczupak
 • CatchDreams.pl
  Monika Szczupak
  ul. Chojnicka 20B
  70-737 Szczecin

 • E-mail:monika@szczupak.net
 • Telefon503-752-997
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Regulamin

Zwracamy się z uprzejma prośbą o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu, który to jest integralną częścią prowadzonej przez Nas platformy internetowej pod domeną:
www.catchdreams.pl

Warunkiem podjęcia z nami współpracy, której konsekwencją jest pozostanie Naszym Klientem, jest zaakceptowanie Regulaminu. Jeśli nie zgadzają się Państwo z treścią udostępnionego Regulaminu uprzejmie prośby o niekorzystanie z tej strony internetowej

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
Catch Dreams Monika Szczupak

 

 1. O FIRMIE
 1. Właścicielem www.catchdreams.pl jest Rafał Szczupak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo i Zarządzanie Rafał Szczupak (adres prowadzenia działalności: ul. Sieradzka 16/1, 70-736 Szczecin) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP: 9552072278, REGON: 321559575, adres poczty elektronicznej: rafal@szczupak.net (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą zawrzeć między sobą Umowę Sprzedaży.

 

 1. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Producent, sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub spółka cywilna, prowadząca sprzedaż produktów rękodzielniczych zaprojektowanych i wytworzonych przez siebie,
 2. Kupujący – Usługobiorca, który zawarł lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 3. Produkt – dostępny w Serwisie Internetowym rękodzieło mające walory artystyczne, o charakterze twórczym lub artystycznym, którego twórcą, bądź współtwórcą jest Sprzedawca i będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin dostępny pod adresem https://catchdreams.pl/regulamin,
 5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://catchdreams.pl,
 6. Umowa – umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Producentem,
 7. Użytkownik – każdy podmiot, korzystający z Serwisu.
 8. Formularz zamówienia – funkcjonalność Konta, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktu, sposobu płatności i dostawy.
 9. Główne konto Przelewy24 Catch Dreams – Konto Usługodawcy utworzone w ramach płatności Przelewy24, na które będą przekazywane środki pieniężne z tytułu zawartych w Serwisie Umów Sprzedaży i które następnie będą przekazywane do poszczególnych Sprzedawców.
 10. Konto usługodawcy – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach, zawartych Umowach Sprzedaży oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
 11. Przelewy24, operator płatności - DialCom24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ulicy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, pod numerem KRS 0000306513, NIP 781-173-38-52, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000zł, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych i z którą Usługodawca ma zawarte umowy o udostępnienie Płatności Elektronicznych w Serwisie Internetowym. Organem sprawującym nadzór nad Operatorem Płatności jest Komisja Nadzoru Finansowego.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą lub ze Sprzedawcami.

 

 1. O SERWISIE CATCHDREAMS.PL

 

 1. Catchdreams.pl jest platformą handlową umożliwiającą Sprzedawcy wystawianie ofert sprzedaży Produktów i zawieranie Umów Sprzedaży między Sprzedawcą i Kupującym. Usługodawca Catchdreams.pl udostępnia Kupującym Formularz Zamówienia, który jest elektronicznym narzędziem służącym do tego celu. Stroną Umowy Sprzedaży jest z jednej strony Kupujący, a z drugiej Sprzedawca będący samodzielnymi podmiotami trzecimi w stosunku do Usługodawcy. Sam Sprzedawca może zawierać Umowy Sprzedaży jako przedsiębiorca – w takim wypadku Kupujący może posiadać status konsumenta lub może zawierać Umowy Sprzedaży także jako osoba prywatna nie prowadząca w tym zakresie działalności gospodarczej – w tym wypadku Kupujący nie będzie posiadał statusu konsumenta. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest: (1) przy zawarciu umowy pośrednictwa oraz w zakresie świadczenia Usług Elektronicznych – Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

 

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną w zakresie, w sposób i na zasadach opisanych w Regulaminie. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu.
 2. Do korzystania z Serwisu nie jest koniecznie spełnienie szczególnych wymogów przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. aktywny adres e-mail – potrzebny do założenia konta w Sklepie oraz zawarcia umowy sprzedaży z Producentem.
 3. Samo przeglądanie zawartości Serwisu możliwe jest anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych. Natomiast założenie konta w Serwisie lub zawarcie Umowy za pośrednictwem Serwisu nie jest możliwe anonimowo, tj. wymaga podania określonych danych osobowych.
 4. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Serwisie.

 

 1. ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYC DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ USŁUGODAWCĘ
 1. Podstawową funkcją Serwisu, a zarazem usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika jest zapewnienie Użytkownikowi możliwości przeglądania zawartości Serwisu oraz zawarcia za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Produktów bezpośrednio z Producentem. Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje z chwilą przejścia przez Użytkownika do którejkolwiek strony Serwisu, a kończy się z chwilą opuszczenia Serwisu przez Użytkownika.
 2. Ponadto, Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość założenia konta w Serwisie. Jeśli Użytkownik założy konto w Serwisie, Administrator świadczy na jego rzecz usługę w postaci utrzymywania konta w Serwisie, zapewnienia Użytkownikowi dostępu do konta oraz zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z funkcji Serwisu dostępnych wyłącznie dla Użytkowników, którzy posiadają konto w Serwisie. Rozpoczęcie świadczenia usługi w tym zakresie następuje z chwilą aktywacji konta.
 3. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika wszystkie usługi nieodpłatnie, co oznacza, że Użytkownik nie dokonuje na rzecz Administratora jakichkolwiek opłat w związku z korzystaniem z Serwisu. Natomiast same Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu z Producentami są umowami odpłatnymi.

 

 1. ZAWARTOŚĆ SERWISU
 1. Każdy Użytkownik może przeglądać zawartość Serwisu.
 2. Zawartość Serwisu tworzą, w szczególności, informacje o Produktach oraz informacje i opinie o Producentach.
 3. Zawartość Serwisu tworzą teksty, zdjęcia oraz materiały graficzne.
 4. Zawartość Serwisu może pochodzić od Administratora, Producentów i Użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że od Użytkowników pochodzą wyłącznie opinie o Producentach.
 5. Informacje o Produktach i Producentach pochodzą bezpośrednio od Producentów, tj. są dodawane przez Producentów z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu.
 6. Wśród informacji o Producentach znajdują się:
  1. dane identyfikacyjne Producenta,
  2. wskazanie czy Producent jest osobą prywatną, czy przedsiębiorcą,
  3. oceny i komentarze o Producencie dodane przez Użytkowników,
  4. wszystkie Produkty, jakie Producent dodał w Serwisie,
  5. informacje dodatkowe dodane przez Producenta.
 7. Wśród informacji o Producentach znajdują się również regulaminy sprzedaży stosowane przez każdego z Producentów. Regulamin ten jest integralną częścią Umowy, jaką Użytkownik może zawrzeć z Producentem za pośrednictwem Serwisu i podlega akceptacji przez Użytkownika w toku składania zamówienia.
 1. ZAWARCIE UMOWY
 1. Producentem może być zarówno podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jak również osoba prywatna, nieprowadząca działalności gospodarczej. Informacja w tym zakresie znajduje się zawsze pośród informacji o danym Producencie.
 2. Ceny Produktów wyrażone są w polskich złotych. Płatność dokonywana przez Użytkownika również dokonywana jest zawsze w polskich złotych, co oznacza, że jeżeli płatność dokonywana jest z rachunku bankowego prowadzonego w innej walucie niż polski złoty, stosownego przeliczenia dokonuje bank, stosując przyjęty przez siebie kurs wymiany, a kurs ten nie musi odpowiadać kursowi wykorzystanemu przez mechanizm Serwisu do zaprezentowania cen Produktów w walucie innej niż polski złoty.
 3. Umowę sprzedaży z Producentem może zawrzeć zarówno Użytkownik, który ma miejsce zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również Użytkownik, który ma miejsce zamieszkania lub siedziby poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie zawsze jednak dostawa kupionych Produktów będzie możliwa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ o możliwości takiej decyduje Producent. Możliwe sposoby dostawy Produktów, w tym informacja o możliwości dostawy poza granice Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się zawsze w opisie każdego Produktu
 4. W celu zawarcia Umowy, Użytkownik musi złożyć zamówienie, podejmując następujące kroki:
  1. dodać interesujący go Produkt lub Produkty do koszyka, klikając w przycisk „Dodaj do koszyka” widoczny przy Produkcie przejść do widoku koszyka,
  2. wybrać sposób wysyłki zamówienia oraz sposób płatności za zamówienie,
  3. podać kod rabatowy, jeśli Użytkownik takowy posiada – z kodów rabatowych mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy posiadający konto w Serwisie, wobec czego przed skorzystaniem z kodu należy zalogować się do konta,
  4. kliknąć w przycisk „Kontynuuj zamówienie”,
  5. podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, kod pocztowy, miasto, adres),
  6. zadecydować o chęci otrzymania faktury, zaznaczając stosowny checkbox albo pozostawiając go niezaznaczonym - jeżeli Producent jest podatnikiem VAT, wystawi Użytkownikowi fakturę VAT; jeżeli Producent nie jest podatnikiem VAT, wystawi Użytkownikowi zwykłą fakturę; jeżeli Producent nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wystawi Użytkownikowi faktury w ogóle,
  7. zadecydować o chęci założenia konta w Serwisie, zaznaczając stosowny checkbox albo pozostawiając go niezaznaczonym – tylko, jeżeli Użytkownik składa zamówienie nie będąc zalogowanym do swojego konta,
  8. podać ewentualne uwagi do zamówienia, jeśli Użytkownik takowe posiada,
  9. kliknąć w przycisk „Kontynuuj zamówienie”,
  10. zapoznać się z podsumowaniem zamówienia,
  11. zaakceptować Regulamin Serwisu – Użytkownik powinien w pierwszej kolejności zapoznać się z Regulaminem Serwisu i zaakceptować go tylko, jeśli rzeczywiście zgadza się z jego postanowieniami; akceptacja Regulaminu Serwisu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia; jeżeli Użytkownik składa zamówienie po uprzednim zalogowaniu się do swojego konta w Serwisie, nie zostanie mu wyświetlony checkbox z akceptacją Regulaminu Serwisu, ponieważ zaakceptował ten Regulamin wcześniej, zakładając konto,
  12. kliknąć w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 5. Po kliknięciu w przycisk „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, Użytkownikowi posiadającemu konto w Serwisie i dokonującemu zakupu po zalogowaniu do tego konta zostanie wyświetlony komunikat potwierdzający złożenie zamówienia. Użytkownik nieposiadający konta w Serwisie otrzyma wiadomość email o konieczności dodatkowej weryfikacji podanego podczas składania zamówienia adresu email wraz ze specjalnym linkiem do tej weryfikacji i musi w ten link kliknąć. Z tą chwilą umowę sprzedaży Produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Producentem Produktów objętych zamówieniem. Użytkownik nieposiadający konta w serwisie powinien potwierdzić podany przez siebie adres email w ciągu 24 godzin, po tym czasie niepotwierdzone zamówienie może zostać potraktowane jako nieważne. Opłacenie zamówienia przez płatności elektroniczne zaraz po zakupie przy użyciu linku z komunikatu o złożonym zamówieniu jednoznaczne jest z poprawną weryfikacją adresu email.
 6. Potwierdzenie zamówienia zostanie wysłane również na adres e-mail przypisany do zamówienia (podany w formularzu zamówienia lub przypisany do konta Użytkownika w Serwisie).
 7. Jeżeli Użytkownik wybrał elektroniczną płatność za zamówienie, w komunikacie oraz potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 8 i 9 powyżej, Użytkownik znajdzie link umożliwiający mu dokonanie płatności. Jeżeli Użytkownik wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zamiast linku do płatności elektronicznej, zostaną udostępnione mu dane do wykonania przelewu. Użytkownik powinien dokonać płatności za zamówienie w ciągu 7 dni od jego złożenia.

 

 1. KONTO W SERWISIE
 1. Każdy Użytkownik może założyć konto w Serwisie.
 2. Użytkownik może założyć konto z poziomu zakładki „Zarejestruj się” widocznej w górnym menu Serwisu lub w trakcie składania zamówienia.
 3. Założenie konta polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego i przesłaniu go do Administratora za pomocą automatycznego mechanizmu Serwisu. W formularzu rejestracyjnym należy podać dane niezbędne do założenia konta, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, hasło, kod pocztowy, miasto, adres, numer telefonu. Przesłanie formularza rejestracyjnego wymaga również zaakceptowania Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa. Użytkownik powinien zaakceptować Regulamin tylko, jeśli rzeczywiście zgadza się z jego postanowieniami. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do założenia konta.
 4. Po założeniu konta wymagana jest jeszcze jego aktywacja poprzez kliknięcie w link przesłany Użytkownikowi na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Po kliknięciu w link, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem aktywacji konta. Z tą chwilą rozpoczyna się świadczenie usługi.
 5. Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem adresu e-mail oraz hasła podanych w formularzu rejestracyjnym. Zarówno adres e-mail, jak i hasło Użytkownik może zmienić po zalogowaniu się do konta, z poziomu zakładki „Edycja danych”.
 6. Po zalogowaniu się do konta, Użytkownik może przeglądać wszystkie złożone przez siebie za pośrednictwem Serwisu zamówienia. Dotyczy to zamówień złożonych po uprzednim zalogowaniu się do konta.
 7. Użytkownik w każdej chwili może usunąć konto w Serwisie, wysyłając stosowne żądanie na adres e-mail Administratora, tj. rafal@szczupak.net. Administrator usunie konto Użytkownika niezwłocznie po zapoznaniu się z żądaniem, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych. Wraz z usunięciem konta, ulega zakończeniu świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 8. Jeżeli konto Użytkownika zostanie usunięte, nie będzie już możliwości ponownego założenia konta w Serwisie z wykorzystaniem adresu e-mail przypisanego do usuniętego Konta. W takiej sytuacji, Użytkownik otrzyma następujący komunikat: "Wpisany adres e-mail istnieje już w naszej bazie".

 

 1. REKLAMACJE
 1. Reklamacje można składać w postaci wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Administratora, tj. rafal@szczupak.net.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Użytkownika,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. żądanie Użytkownika w związku z reklamacją.
 3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od doręczenia reklamacji Administratorowi. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji zawiadomi Użytkownika w ten sam sposób, w jaki wysłana została mu reklamacja.
 4. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego tytułem Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje związane z Umową Sprzedaży Kupujący może złożyć bezpośrednio u Sprzedawcy.
 5. Prawa i obowiązki Kupującego będącego konsumentem względem Sprzedawcy dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.
 6. Sprzedawca prowadzący sprzedaż jako przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów mających na celu ochronę praw konsumenta oraz jego prawo do reklamacji i odstąpienia od umowy wskazane w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta.

 

 1. ROZTRZYGANIE SPORÓW
 1. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu. Między innymi, Użytkownik ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://uokik.gov.pl.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://catchdreams.pl/polityka-prywatnosci/

 

 1. PRAWA AUTORSKIE
 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Serwisie.
 2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Dla Użytkownika, który nie posiada konta w Serwisie, wiążący jest Regulamin dostępny w Serwisie w chwili uzyskania dostępu do Serwisu. Użytkownik, który posiada konto w Serwisie, zostanie powiadomiony o zmianach w Regulaminie w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres przypisany do konta. Zmieniony Regulamin będzie wiążący dla Użytkownika, który posiada konto w Serwisie, po zaakceptowaniu przez niego zmienionej treści Regulaminu.

 

 

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.
Zapraszamy do współpracy,
Zespół Catchdreams.pl

 


Przejdź do strony głównej